Sau 1 thời gian nghiên cứu, thì đây là 1 lisp xóa nhanh trong autocad, giúp bạn giải quyết được các vấn đề xóa của lênh Erase, đây là một lisp quan trọng trong việc giúp bạn vẽ nhanh các bản vẽ lớn, cần phải xóa nhiều và nhanh

Xem thêm : Lisp join các đường nối tiếp trong autocad

Xem demo lisp xóa nhanh trong autocad

Code:

(defun C:ER (/ *error* pt ent usrpb)
(defun *error* (msg)
(if (not
(member msg '("console break" "Function cancelled" "quit / exit abort" "" nil)))
(princ (strcat "\nError: " msg))
) ; if
(and usrpb (setvar "pickbox" usrpb))
(princ)
) ; end error function
(setq usrpb (getvar "pickbox"))
(setvar "pickbox" 3)
(command "_.undo" "_begin")
(while (listp (setq pt (cadr (grread T 4 2))))
(if (setq ent (car (nentselp pt)))
(progn
(if (= (cdr(assoc 0 (entget ent))) "VERTEX")
(setq ent (cdr(assoc 330 (entget ent)))
))
(print)
(princ (entdel ent))
)
)
) ; while
(command "_.undo" "_end")
(*error* nil)
(princ)
)

Cập nhật lúc 01:21 – 27/01/2017

XEM THÊM  Lisp join các đường nối tiếp trong autocad

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *