Tôi sẽ chia sẻ các bạn một lisp trong autocad được sử dụng rộng rãi và cần thiết cho các bạn , đó là lisp cắt dim trong cad hay còn gọi là lisp chia dim trong autocad, giúp bạn chia kích thước dim ra thành nhiều phần

Xem thêm: Hướng dẫn bỏ code lisp vào autocad

Lisp cắt dim trong cad hay chia dim trong cad

+ Lisp cắt dim dùng để chia dim thành nhiều dim nhỏ khác nhau , nó chỉ đơn giản vậy thôi

+ Hướng dẫn sử dụng code lisp cắt dim

CD => enter => click chọn dim=> click chọn điểm mà bạn muốn cắt ra

Demo:

Code:

(defun c:LegLengthMod ( / ss dimobjs)
 (vl-load-com)
 (if (and (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
 (setq dimobjs (mapcar 'vlax-ename->vla-object
 (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
 )
 )
 )
 (foreach dim dimobjs
 (vla-put-extlinefixedlensuppress dim :vlax-true)
 (vla-put-extlinefixedlen dim (* 2 (vla-get-textheight dim)))
 )
 )
 (princ)
 )
 (defun c:cd (/ sel newpt ent edata elist)
 ;vnkythuat.com

(if (and (setq sel (entsel "\nSelect Dimension to Split."))
 (setq newpt (getpoint "\Select new Dim Point"))
 )
 (progn (setq ent (car sel)
 edata (entget ent)
 elist (vl-remove-if
 '(lambda (pair)
 (member (car pair)
 (list -1 2 5 102 310 300 330 331 340 350 360 410)
 )
 )
 edata
 )
 )
 (entmod (subst (cons 14 newpt) (assoc 14 elist) edata))
 (entmakex (subst (cons 13 newpt) (assoc 13 elist) elist))
 )
 )
 (princ)
 )

 

Cập nhật lúc 16:05 – 27/05/2017

XEM THÊM  Hướng dẫn bỏ code lisp vào autocad

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *